America/Hermosillo

Timezone data
Timezone name America/Hermosillo
Current time 03:55 PM Tuesday, November 21, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -07:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: MST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Mexico MX