America/Hermosillo

Timezone data
Timezone name America/Hermosillo
Current time 07:12 AM Thursday, February 22, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -07:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: MST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Mexico MX