America/Hermosillo

Timezone data
Timezone name America/Hermosillo
Current time 08:41 AM Saturday, December 03, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -07:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: MST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Mexico MX