America/Guayaquil

Timezone data
Timezone name America/Guayaquil
Current time 04:01 AM Saturday, February 25, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -05:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: ECT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Ecuador EC