America/Fortaleza

Timezone data
Timezone name America/Fortaleza
Current time 11:47 AM Wednesday, January 17, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -03:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: BRT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Brazil BR