Africa/Porto-Novo

Timezone data
Timezone name Africa/Porto-Novo
Current time 07:18 AM Saturday, January 21, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: WAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Benin BJ