Africa/Porto-Novo

Timezone data
Timezone name Africa/Porto-Novo
Current time 05:54 PM Monday, October 23, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: WAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Benin BJ