Africa/Porto-Novo

Timezone data
Timezone name Africa/Porto-Novo
Current time 01:34 PM Monday, December 05, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: WAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Benin BJ