Africa/Ouagadougou

Timezone data
Timezone name Africa/Ouagadougou
Current time 05:22 AM Friday, March 23, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: GMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Burkina Faso BF