Africa/Ouagadougou

Timezone data
Timezone name Africa/Ouagadougou
Current time 10:56 AM Tuesday, August 22, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: GMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Burkina Faso BF