Africa/Ouagadougou

Timezone data
Timezone name Africa/Ouagadougou
Current time 04:04 PM Tuesday, December 06, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: GMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Burkina Faso BF