Africa/Nouakchott

Timezone data
Timezone name Africa/Nouakchott
Current time 11:35 AM Tuesday, September 19, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: GMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Mauritania MR