Pacific/Rarotonga

Timezone data
Timezone name Pacific/Rarotonga
Current time 09:45 PM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -10:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: CKT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Cook Islands CK