Pacific/Galapagos

Timezone data
Timezone name Pacific/Galapagos
Current time 11:49 PM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -06:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: GALT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Ecuador EC