Pacific/Galapagos

Timezone data
Timezone name Pacific/Galapagos
Current time 11:34 PM Saturday, April 22, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -06:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: GALT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Ecuador EC