Pacific/Enderbury

Timezone data
Timezone name Pacific/Enderbury
Current time 10:13 AM Wednesday, November 22, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +13:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: PHOT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Kiribati KI