Pacific/Enderbury

Timezone data
Timezone name Pacific/Enderbury
Current time 12:49 PM Monday, February 26, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +13:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: PHOT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Kiribati KI