Pacific/Enderbury

Timezone data
Timezone name Pacific/Enderbury
Current time 08:16 PM Wednesday, September 20, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +13:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: PHOT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Kiribati KI