Africa/Libreville

Timezone data
Timezone name Africa/Libreville
Current time 02:31 AM Monday, February 26, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: WAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Gabon GA