Europe/San_Marino

Timezone data
Timezone name Europe/San_Marino
Current time 03:41 PM Saturday, December 10, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: CET
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries San Marino SM