Europe/San_Marino

Timezone data
Timezone name Europe/San_Marino
Current time 08:06 PM Monday, December 11, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: CET
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries San Marino SM