Europe/Isle_of_Man

Timezone data
Timezone name Europe/Isle_of_Man
Current time 10:08 AM Friday, March 24, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT
  • No daylight saving time at the moment
  • Timezone abbreviation: GMT
Daylight Saving Time DST starts on Sunday, March 26, 2017, 01:00 AM local standard time
Countries Isle of Man IM