Europe/Isle_of_Man

Timezone data
Timezone name Europe/Isle_of_Man
Current time 08:04 PM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: GMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Isle of Man IM