Australia/Victoria

Timezone data
Timezone name Australia/Victoria
Current time 11:52 AM Tuesday, June 27, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • No daylight saving time at the moment
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time DST starts on Sunday, October 01, 2017, 02:00 AM local standard time
Countries Australia AU