Australia/Tasmania

Timezone data
Timezone name Australia/Tasmania
Current time 03:19 AM Thursday, August 24, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • No daylight saving time at the moment
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time DST starts on Sunday, October 01, 2017, 02:00 AM local standard time
Countries Australia AU