Australia/Tasmania

Timezone data
Timezone name Australia/Tasmania
Current time 01:01 PM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • Daylight saving time: +1 hour
  • Current timezone offset: UTC/GMT +11:00
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time DST ends on Sunday, April 02, 2017, 03:00 AM local daylight time
Countries Australia AU