Australia/Queensland

Timezone data
Timezone name Australia/Queensland
Current time 05:43 PM Friday, December 09, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Australia AU