Australia/Queensland

Timezone data
Timezone name Australia/Queensland
Current time 08:52 PM Monday, March 19, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Australia AU