Australia/Queensland

Timezone data
Timezone name Australia/Queensland
Current time 06:37 PM Saturday, October 21, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Australia AU