Australia/NSW

Timezone data
Timezone name Australia/NSW
Current time 05:35 PM Thursday, January 19, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +10:00
  • Daylight saving time: +1 hour
  • Current timezone offset: UTC/GMT +11:00
  • Timezone abbreviation: EST
Daylight Saving Time DST ends on Sunday, April 02, 2017, 03:00 AM local daylight time
Countries Australia AU