Australia/North

Timezone data
Timezone name Australia/North
Current time 04:52 PM Wednesday, September 20, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +09:30
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: CST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Australia AU