Asia/Ulaanbaatar

Timezone data
Timezone name Asia/Ulaanbaatar
Current time 03:27 AM Wednesday, November 22, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +08:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: ULAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Mongolia MN