Asia/Ulaanbaatar

Timezone data
Timezone name Asia/Ulaanbaatar
Current time 09:27 AM Monday, February 26, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +08:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: ULAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Mongolia MN