Asia/Tehran

Timezone data
Timezone name Asia/Tehran
Current time 06:11 PM Monday, August 21, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +03:30
  • Daylight saving time: +1 hour
  • Current timezone offset: UTC/GMT +04:30
  • Timezone abbreviation: IRDT
Daylight Saving Time DST ends on Thursday, September 21, 2017, 11:30 PM local daylight time
Countries Iran, Islamic Republic Of IR