Asia/Tashkent

Timezone data
Timezone name Asia/Tashkent
Current time 09:56 PM Thursday, December 14, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +05:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: UZT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Uzbekistan UZ