Asia/Kuala_Lumpur

Timezone data
Timezone name Asia/Kuala_Lumpur
Current time 05:37 AM Saturday, October 21, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +08:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: MYT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Malaysia MY