Asia/Karachi

Timezone data
Timezone name Asia/Karachi
Current time 12:17 AM Monday, March 19, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +05:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: PKT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Pakistan PK