Asia/Choibalsan

Timezone data
Timezone name Asia/Choibalsan
Current time 03:52 PM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +08:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: CHOT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Mongolia MN