Asia/Baku

Timezone data
Timezone name Asia/Baku
Current time 07:01 AM Tuesday, December 06, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +04:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: AZT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Azerbaijan AZ