Asia/Bahrain

Timezone data
Timezone name Asia/Bahrain
Current time 04:14 PM Monday, April 24, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +03:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: AST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Bahrain BH