Asia/Almaty

Timezone data
Timezone name Asia/Almaty
Current time 11:00 PM Monday, October 23, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +06:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: ALMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Kazakhstan KZ