America/Rio_Branco

Timezone data
Timezone name America/Rio_Branco
Current time 10:18 AM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -04:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: AMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Brazil BR