America/Rio_Branco

Timezone data
Timezone name America/Rio_Branco
Current time 01:06 AM Wednesday, February 21, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -04:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: AMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Brazil BR