America/Rio_Branco

Timezone data
Timezone name America/Rio_Branco
Current time 01:51 AM Sunday, August 20, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -04:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: AMT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Brazil BR