America/Puerto_Rico

Timezone data
Timezone name America/Puerto_Rico
Current time 11:48 AM Monday, January 22, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -04:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: AST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries United States US, Puerto Rico PR