America/Montserrat

Timezone data
Timezone name America/Montserrat
Current time 09:58 PM Thursday, December 08, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -04:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: AST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Montserrat MS