America/Monterrey

Timezone data
Timezone name America/Monterrey
Current time 08:15 PM Sunday, December 10, 2017
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -06:00
  • No daylight saving time in 2017
  • Timezone abbreviation: CST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2017
Countries Mexico MX