Africa/Brazzaville

Timezone data
Timezone name Africa/Brazzaville
Current time 04:54 AM Friday, December 09, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: WAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Congo CG