Africa/Brazzaville

Timezone data
Timezone name Africa/Brazzaville
Current time 12:58 PM Sunday, February 25, 2018
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT +01:00
  • No daylight saving time in 2018
  • Timezone abbreviation: WAT
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2018
Countries Congo CG