America/Mexico_City

Timezone data
Timezone name America/Mexico_City
Current time 04:14 PM Wednesday, December 07, 2016
UTC/GMT offset
  • Standard timezone: UTC/GMT -06:00
  • No daylight saving time in 2016
  • Timezone abbreviation: CST
Daylight Saving Time No known DST adjustments for year 2016
Countries Mexico MX