Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian

Language data
Language name
  • Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian ENG
  • Aroumain; Macédo-Roumain FRE
Native name Armãneashce, Armãneashti, Limba Armãneascã
Language codes
  • ISO 639-2/B: RUP
  • ISO 639-2/T: RUP