Malawi

Languages
Language name Native name Code
Chichewa; Chewa; Nyanja (official language) Chicheŵa, Chinyanja NYA
Tumbuka Chitumbuka TUM
Yao Chiyao YAO