Northern Mariana Islands

Languages
Language name Native name Code
Chamorro (MP) Chamoru CHA
Chinese 中文 CHI
English (MP) (official language) English ENG
Filipino; Pilipino Wikang Filipino FIL
Tagalog Wikang Tagalog TGL