A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

V

Name der Zeitzone Locale Zeit UTC/GMT Offset
Europe/Vilnius 12:12 PM Sat, Nov 18, 2017 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 11:12 AM Sat, Nov 18, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vatican 11:12 AM Sat, Nov 18, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vaduz 11:12 AM Sat, Nov 18, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Australia/Victoria 09:12 PM Sat, Nov 18, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Asia/Vladivostok 08:12 PM Sat, Nov 18, 2017 VLAT UTC/GMT +10:00
Asia/Vientiane 05:12 PM Sat, Nov 18, 2017 ICT UTC/GMT +07:00
America/Virgin 06:12 AM Sat, Nov 18, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Vancouver 02:12 AM Sat, Nov 18, 2017 PST UTC/GMT -08:00