Tuvalu

Sprachen
Name der Sprache Einheimische Name Code
English (Offizielle Sprache) English ENG
Gilbertese Taetae Ni Kiribati GIL
Samoan Gagana Fa'a Samoa SMO
Tuvalu Gana Tuvalu TVL