Tonga

Sprachen
Name der Sprache Einheimische Name Code
English (TO) (Offizielle Sprache) English ENG
Tonga (Offizielle Sprache) Faka-Tonga TON