Niue

Sprachen
Name der Sprache Einheimische Name Code
English (NU) (Offizielle Sprache) English ENG
Niuean Ko E Vagahau Niuē, Faka-Niue NIU