Kiribati

Sprachen
Name der Sprache Einheimische Name Code
English (KI) (Offizielle Sprache) English ENG
Gilbertese Taetae Ni Kiribati GIL