Micronesia, Federated States Of

Sprachen
Name der Sprache Einheimische Name Code
Chuukese - CHK
English (FM) (Offizielle Sprache) English ENG
Kosraean Kosrae KOS
Pohnpeian - PON
Yapese - YAP